Up

18 okt. 2018

Privacyverklaring

AUGUSTUS 2022

Avant Machinery nv, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 240, ondernemingsnummer (KBO) 0474.042.463 en RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (“Avant” of “wij”) zal, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in termen van artikel 4.7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

avant zal deze gegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de AVG en onderhavige privacyverklaring. Deze privacyverklaring, die samen met ons cookiebeleid dient te worden gelezen, zal u informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door avant. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de cookie-instellingen voor onze website, klik hier voor ons cookiebeleid: https://www.avanttecno.com/be/cookiebeleid.

Aarzel niet ons te contacteren op [email protected] bij vragen, opmerkingen of klachten omtrent (de verwerking van) uw persoonsgegevens.

 

U kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

 

1. OVERZICHT VAN DE VERWERKING

Welke gegevens verwerken wij?

Hoe verkrijgen wij die?

Hoe lang bewaren wij die?

Op basis van welke rechtsgrond?

Browser- en sessiegegevens

 

Rechtstreeks van de betrokkene, door het plaatsen van cookies

 

Zie ons cookiebeleid: https://www.avanttecno.com/be/cookiebeleid  

 

Uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen

Contact-, facturatie- en andere gegevens

Via rechtstreeks contact met of door de betrokkene

Zolang als vereist voor de verwerkings-doeleinden

 

Uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen

Supportgegevens

Selectie- en aanwervingsgegevens

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ, WAARVOOR EN WAAROM MAG DAT?

Browser- en sessiegegevens van de websitegebruikers

Wij verzamelen o.m. volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: het type internet browser, hoedanigheid van de gebruiker, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoeken, IP adres, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s. Meer informatie over de cookie-instellingen voor onze website vindt u in ons cookiebeleid: https://www.avanttecno.com/be/cookiebeleid. 

Waarvoor (doeleinden)?

Dat mag op basis van (rechtsgrond):

technisch en functioneel beheer van onze website (noodzakelijke en functionele cookies)

onze gerechtvaardigde belangen, m.n. het aanbieden van een veilige en goed-functionerende website (noodzakelijke cookies)

 

De toestemming door u gegeven (functionele, analytische en marketing cookies en sociale media plug-ins)

evaluatie van de doeltreffendheid van onze website en opvolgen van het gebruik en surfgedrag van websitegebruikers (analytische cookies)

marketing en interactie op sociale media via de website (marketing cookies en sociale media plug-ins)

 

Contract-, facturatie- en andere gegevens

Wij verzamelen o.m. volgende contact-, facturatie- en andere gegevens van (potentiële) klanten en/of hun personeel of team, wanneer (potentiële) klanten ons contacteren (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier), een offerte aanvragen voor verhuur, verkoop of een demonstratie van onze producten of een bestelling plaatsen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, facturatie-, levering- en betaalgegevens en alle andere persoonsgegevens die men ons bezorgt in het kader van de aanvraag of de contactname.

Waarvoor (doeleinden)?

Dat mag op basis van (rechtsgrond):

antwoorden op vragen of verzoeken tot informatie

de toestemming gegeven of het verzoek om contact op te nemen dan wel informatie over te maken

onderhandelen of sluiten van commerciële overeenkomsten

uitvoering van een overeenkomst gesloten met klanten. Sommige gegevens moeten we nl. noodzakelijkerwijze verwerken om onze diensten en/of producten te kunnen leveren

verbeteren van onze producten en/of diensten

onze gerechtvaardigde belangen, m.n. input ontvangen van klanten over onze diensten en/of producten

voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, fiscaliteit, etc.

uitvoering van een wettelijke verplichting

 

Supportgegevens

Wij verzamelen o.m. volgende supportgegevens wanneer u gebruik maakt van de support functies op onze website of ons hiervoor contacteert: naam, contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt in het kader van de te leveren of geleverde support.

Waarvoor (doeleinden)?

Dat mag op basis van (rechtsgrond):

verwerken en beantwoorden van uw verzoek tot technische bijstand of productgerelateerde support

de toestemming die u ons hiervoor geeft, m.i.v. uw expliciet verzoek om contact met u op te nemen in het kader van bijstand

verbeteren van onze producten en/of diensten

onze gerechtvaardigde belangen, m.n. input ontvangen van klanten over onze diensten en/of producten

 

Selectie- en aanwervingsgegevens van sollicitanten  

Wij verzamelen o.m. volgende selectie- en aanwervingsgegevens wanneer u (spontaan) solliciteert en/of deelneemt aan onze jobdagen: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, curriculum vitae en andere documenten en/of gegevens die u aan ons bezorgt in dit verband.

Waarvoor (doeleinden)?

Dat mag op basis van (rechtsgrond):

verwerken, beheren en/of gevolg geven aan inkomende sollicitaties

de toestemming door u gegeven, nl. bij uw vrijwillige sollicitatie en/of deelname aan onze jobdagen

 

3. VERWERKING VOOR DIRECT MARKETING

Wij verwerken de persoonsgegevens van bestaande klanten en handelsrelaties voor direct marketing doeleinden van soortgelijke diensten en producten via e-mails. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, m.n. de promotie van nieuwe diensten, producten & evenementen.

Voor direct marketing naar andere categorieën van personen zal hiervoor toestemming worden gevraagd voorafgaandelijk aan de verwerking van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief of na expliciete aanvaarding van deze privacyverklaring (o.m. via opt-in op onze website).

Elke klant kan zijn toestemming voor alle doeleinden, m.i.v. direct marketing, op elk ogenblik intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens hiervoor, door ons hiervan te informeren op: [email protected] (zie ook verder).

Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor direct marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website(tools).

4. BEWAARTERMIJN

Avant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden of volgens hetgeen voorzien in ons cookiebeleid (https://www.avanttecno.com/be/cookiebeleid).

5. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

avant zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tenzij de wet of een rechterlijk bevel dit aan ons oplegt, zullen wij uw gegevens niet overmaken aan derden.

Wij doen soms wel beroep op de diensten van derden (zie hieronder), bijvoorbeeld voor het onderhoud en de hosting van onze website of voor marketing campagnes. Deze derden krijgen hierdoor soms toegang tot (bepaalde van) uw persoonsgegevens.

avant zal een verwerkingsovereenkomst (zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG) sluiten met deze derden. Hierbij garanderen zij o.m. de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen én uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze privacyverklaring.

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende (categorieën) derde-ontvangers binnen de EER die met ons samenwerken voor:

 • Hosting en ontwerp van onze website
 • Juridisch, boekhouding en/of fiscaal advies
 • Levering van onze producten
 • Personeel en medewerkers binnen onze groep

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan Google Ireland Limited (buiten de EER) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4n Ierland), omdat wij beroep doen op Google voor Google Ads en Google Analytics.

Het is mogelijk dat Google uw gegevens uitwisselt met derden binnen of buiten de EER.

 

6. GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN: GOOGLE & AVANT

Wanneer u Google Ads gebruikt om naar onze website te surfen, na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van Google, zal Google bepaalde marketing cookies activeren op onze website. Hiermee wordt geregistreerd dat u ons bezoekt na het gebruiken van Google Ads.

In ons cookiebeleid (https://www.avanttecno.com/be/cookiebeleid) en in het beleid van google (zie volgende link) vindt u meer informatie: https://business.safety.google/adscookies/.

AVANT is gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens wanneer voormelde cookies actief zijn. Google en AVANT hebben daarom een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten (zie hier: https://business.safety.google/adscontrollerterms/).

In dit akkoord werd bepaald dat iedere verwerkingsverantwoordelijke gevolg zal geven aan de verzoeken van de betrokkenen die betrekking hebben op het stukje van de verwerking waarvoor hij verantwoordelijk is.

Lees hier het privacybeleid van Google, met alle informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt: https://policies.google.com/privacy.

 

7. BESCHERMINGSMAATREGELEN

Avant neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige en/of onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies alsook tegen ongeoorloofde verwerking, toegang of overdracht.

8. UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN

M.b.t. uw persoonsgegevens heeft u, zonder enige kost, recht op:

 • toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en alle informatie i.v.m. de verwerking hiervan;
 • verbetering van onvolledige of niet-juiste persoonsgegevens;
 • wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking ervan;
 • bezwaar tegen (alle of bepaalde doeleinden), opdat avant deze verwerking staakt;
 • intrekking van de door u eerder verleende toestemming;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke en,
 • neerlegging van een klacht bij de GBA (zie hoger).

Wanneer u ons geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van uw gegevens en/of uw eerdere toestemming hiervoor intrekt, is het mogelijk dat:

 • u geen toegang zal hebben tot (al) de tools van onze website
 • wij u niet al onze diensten kunnen aanbieden,
 • wij hierdoor niet meer aan (al) onze contractuele verplichtingen t.a.v. u zullen kunnen voldoen.

Dit zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw eerdere toestemming.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, gelieve uw verzoek en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs over te maken aan avant per email op: [email protected]. Wij zullen uw verzoeken in uitoefening van uw rechten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 15 werkdagen doorvoeren.

9. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 29 augustus 2022. avant behoudt zich het recht voor om dit document steeds te wijzigen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe tools op onze website of om aan wettelijke, contractuele en/of administratieve bepalingen te voldoen.

Gelieve onze website dan ook regelmatig te willen raadplegen.