Up

Tilaa uusin hinnasto ja tutustu Avantin maailmaan tarkemmin!TILAA hinnasto

27.2.2018

Tietosuojaseloste: Avant Tecno Oy

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), laatimispäivä: 28.05.2018, päivitetty viimeksi 28.2.2024

 

Rekisterinpitäjä

Avant Tecno Oy
Y-tunnus: 0844210-2
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 347 8800

[email protected]

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Avant Tecno Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa tai näiden yhteyshenkilöiden (jäljempänä ”rekisteröity”) henkilötietoja.

Olethan yhteydessä Rekisterinpitäjään, mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
 • liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen
 • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä ja laskutus
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • verkkosivujen toiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen sekä kävijöiden ja sivujen toiminnan analysointi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

·       Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano, kun kyse on yksityisasiakkaiden asiakassuhteiden hoitamisesta ja ylläpidosta.

·       Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen), kun kyse on organisaatioasiakkaiden asiakassuhteiden hoitamisesta ja ylläpidosta sekä palveluiden myynnistä ja markkinoinnista.

·       Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (viestin välittäminen viestintäverkossa ja tietoturvan varmistaminen), kun kyse on verkkosivujen toiminnan kannalta välttämättömistä evästeistä.

·       Rekisteröidyn suostumus, kun kyse on muiden kuin välttämättömien evästeiden toiminnasta ja mahdollisista uutiskirjetilauksista.

·       Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, kun kyse on kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen käsittelystä (kirjanpitolaki, 1336/1997).

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten Rekisterinpitäjältä hankitut tuotteet ja palvelut sekä laskutustiedot
 • verkkosivuilla käytettävien evästeiden keräämät tiedot, kuten IP-osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta asiakkuuden ja sopimuksen solmimisen tai muun asioinnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta palveluntarjoajilta.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation välisen sopimuksen tekemiseksi ja noudattamiseksi sekä Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja Rekisterinpitäjä hyödyntää niitä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään asiakkuuden jatkuessa. Mikäli Rekisterinpitäjän tietoon tulee esimerkiksi yritysasiakkaiden yhteyshenkilöihin liittyviä muutoksia, päivitetään tiedot asianmukaisesti.

Kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

Verkkosivuilla käytettävien evästeiden keräämiä tietoja säilytetään evästeilmoituksessa ilmoitetun mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja maahantuojilleen tai jälleenmyyjille esimerkiksi yhteydenottoihin vastaamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä Rekisterinpitäjän, tämän maahantuojien ja jälleenmyyjien toimesta Avant Partner Portaalissa portaalia koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja myös sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kirjanpitäjä sekä Rekisterinpitäjän käyttämien ohjelmistojen palveluntarjoajat. Rekisterinpitäjä edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Jotkin Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn käyttämät henkilötietojen käsittelijät tai näiden käyttämät alihankkijat ovat sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan tasosta varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

Rekisteröityjen oikeudet

Yleistä

Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Rekisterinpitäjä ilmoittaa pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan rekisteröidyn pyyntöä.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta voi tunnistaa rekisteröidyn riittävällä tavalla.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista ja päästä niihin käsiksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. 

Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää Rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on Rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselostetta Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa. 

Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista.​​